(1)
Krebs, A.; Waldmann, T.; Wilks, M. F.; van Vugt-Lussenburg, B. M. A.; van der Burg, B.; Terron, A.; Steger-Hartmann, T.; Ruegg, J.; Rovida, C.; Pedersen, E.; Pallocca, G.; Luijten, M.; Leite, S. B.; Kustermann, S.; Kamp, H.; Hoeng, J.; Hewitt, P.; Herzler, M.; Hengstler, J. G.; Heinonen, T.; Hartung, T.; Hardy, B.; Gantner, F.; Fritsche, E.; Fant, K.; Ezendam, J.; Exner, T.; Dunkern, T.; Dietrich, D. R.; Coecke, S.; Busquet, F.; Braeuning, A.; Bondarenko, O.; Bennekou, S. H.; Beilmann, M.; Leist, M. Template for the Description of Cell-Based Toxicological Test Methods to Allow Evaluation and Regulatory Use of the Data. ALTEX 2019, 36, 682-699.