Mizoguchi, Izuru, Yasuhiro Katahira, Shinya Inoue, Eri Sakamoto, Aruma Watanabe, Yuma Furusaka, Atsushi Irie, Satoru Senju, Yasuharu Nishimura, Shusaku Mizukami, Kenji Hirayama, Sou Nakamura, Koji Eto, Hideaki Hasegawa, and Takayuki Yoshimoto. 2023. “A Novel Coculture System for Assessing Respiratory Sensitizing Potential by IL-4 in T Cells”. ALTEX - Alternatives to Animal Experimentation 40 (2):204-16. https://doi.org/10.14573/altex.2111181.